Copyrights

 

Het materiaal op de website De Indische School is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Tong Tong is het niet toegestaan om teksten, informatie, software, videobeelden, foto’s en/of ander beeld- en/of geluidsmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier. Stichting Tong Tong aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schrijf- en typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. Stichting Tong Tong aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Voor gebruik van het lesmateriaal in een cursus of les, verzoeke vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan Stichting Tong Tong, Bezuidenhoutseweg 331, 2594 AR Den Haag, info@tongtong.nl.